Hírek

A népzene a tereptől az archívumig

2020-ban egy egyedülálló kétnyelvű énekes könyv jelent meg “Első népzenei füzetem” néven.
A kiadványt Laposa Julcsi magyar népzenész-zenei mediátor szerkesztette. A könyvben szereplő szlovén és magyar népdalok 1950-2020 között felgyűjtött muravidéki gyermeknépdalokat tartalmaznak, melyeket id. Horváth Károly és a ljubljanai Zenetudományi Intézet munkatársainak köszönhetünk.

Ha szívesen tanulnál új népdalokat magyarul és szlovénul, akkor tarts Julcsival 4 héten át, és ismerkedj meg a Muravidék népzenei örökségével!

Az oktató videó az Interreg V-A Szlovénia- Magyarország Együttműködési Program keretében a Folk Music Heritage című projektben (SIHU 156) az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

„Népzenei örökség” témában, állandó kiállítás egykori és mai népi zenekarok nagyított fotóiból

A szlovén térségben és a szélesebb régióban is Beltincit a népzene és a népdal bölcsőjeként tartják számon. A beltinci művelődési házban, a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt támogatásával, létrehoztuk a népzene és néptánc-örökség ápolását szolgáló Kulturális-oktatási találkozási pontot (KIS Beltinci). A projekt keretében beszerzett berendezés a népzene és néptánc-örökség ápolása céljából létrehozott Kulturális-oktatási találkozási pont működését szolgálja, ezzel lehetővé teszi a népzenei és néptáncörökség ápolását és újra tanítását.

A központ kialakítása során létrehoztunk egy állandó kiállítást is, amely elsősorban a fiatalok (óvodások, iskolások) számára szolgál didaktikai eszközként, mivel őket számukra vonzó módon kell ösztönözni, és képekben is ismertetni a történelmi tényeket. A kiállítás az egykori és mai népi zenekarokról készült nagyított fotókból és információs táblából áll.

Bővebben a kiállításról

Jožica Slavinec, a Népzenei örökség projekt szakmai munkatársa           

Elméleti és gyakorlati workshop felnőtteknek a „Népzenei örökség” projektben

A Beltinci Idegenforgalmi, Kulturális és Sportintézet, a Népzenei örökség/ Folk Music Heritage projekt keretén belül, 2021. február 21-én, vasárnap, két workshopot szervezett a népzene és a néptánc felnőtt kedvelői számára. A foglalkozást a beltinci kulturális-művészeti egyesület vezette, viszont a Covid-19 fertőzések visszaszorítását szolgáló intézkedések és a gyülekezési tilalom miatt, a workshopokat a Microsoft Teams webalkalmazás segítségével bonyolítottuk le.

Az első műhelyfoglalkozást, amely során a résztvevők a népzenei örökség elméleti részével, illetve a projekttérség néptáncörökségének fejlődésével ismerkedhettek, Sebastijan Rous, okleveles etnológus vezette, aki külön hangsúlyt fektetett a muravidéki hagyományokra.

A második műhelyfoglalkozást, amelyen Dolinsko, Ravensko és  Goričko térségének néptáncait mutatta be a gyakorlatban, Valerija Žalig néptáncszakértő vezette, a táncokat Martina Tratnjek és Dominik Jona a beltinci művelődési egyesület néptáncosai mutatták be, a zenei kíséretről Danilo Lebar gondoskodott. Jožica Slavinec, a Népzenei örökség projekt szakmai munkatársa

Konferencia

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében
megvalósuló Folk Music Heritage projektben megrendezésre kerülő két napos népzenei konferenciára és kapcsolódó
népzenei bemutatóra.

Program

MEGJELENT A SZAKMAI KÉZIKÖNYV

A kiadvány a népzene és a népdalok terepi kutatása, dokumentálása és archiválása legfontosabb szempontjait tárja fel: tartalmazza a terepmunkával kapcsolatos fő útmutatókat, a kottázás és a szövegátírás alapjait, valamint felhívja a figyelmet az egyedi gyűjtött anyag helyes kezelésére és tárolására. Célja megszólítani mindazokat, akik műkedvelőként vagy magánszemélyként foglalkoznak a népzene és a népdalok gyűjtésével, ajánlásokkal segíteni munkájukat és tudatosítani bennük, nem csak a népzene gyűjtésének fontosságát, hanem azt is, mennyire fontos ennek a gyűjtött anyagnak a fennmaradása.

A népzenei anyag rögzítése és archiválása című szakmai kézikönyv a 2018-2020-es időszakban, a ZRC SAZU Népzenetudományi Intézetének munkatársai által, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Folk Music Heritage: Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése” projekthez kapcsolódóan készült el.

A kézikönyv augusztusban 300 példányban jelent meg, ugyanakkor a DOI linken elektronikus formátumban is elérhető: https://doi.org/10.3986/9789610504665

Kétnapos zenei tábor a beltinci találkozási ponton

A Beltinci Idegenforgalmi, Művelődési és Sportintézet a Népzenei örökség / Folk Music Heritage projekt keretén belül, 2020. július 16-án és 17-én, kétnapos népzenei tábort szervezett a népzene és népdal kedvelői számára. A tábort, az említett projekt támogatásával kialakított népzenei kulturális-oktatási találkozási ponton, a beltinci kulturális-művészeti egyesület szervezte meg.

A workshopok mentorai dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej, dr. Drago Kunej, és dr. Urša Šivic a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutatóközpontja keretében működő Népzenetudományi Intézet munkatársai, valamin Tomaž Rauch zenetanár voltak.

Az első napot a népzenei örökség elméleti bemutatásának, a másodikat a gyakorlati munkának szentelték. A tábor 26 résztvevője két csoportban dolgozott, az egyikben a népzenészek, a másikban a népdalénekesek vettek részt. A tábor befejezésekor a workshopok résztvevői nyilvános rendezvényen mutatták be újonnan megszerzett tudásukat.

Partnerségi találkozó a ZRC SAZU-n

A legutóbbi projekttalálkozót, az összes projektpartner jelenlétében, a ZRC SAZU Zenetudományi Intézetében szerveztük meg. A partnerek megtekintették az intézményt, megismerkedtek annak tevékenységével, mindenekelőtt a hang- és kéziratanyag digitalizálási folyamatával, valamint ezeknek az anyagoknak az archiválásával. A partnertalálkozó résztevőit dr. Mojca Kovačič, az intézet vezetője köszöntötte.

Az értekezleten a partnerek ismertették a projektben jelenleg zajló tevékenységeket és az első két jelentéstételi időszakra vonatkozó jelentéstételi eljárást. Ezt követően a következő jelentéstételi időszakokban esedékes feladatokról, valamint az egyes tevékenységekről és elérendő eredményekről egyeztettek.

A projekttalálkozóval párhuzamosan filmet forgattak az anyag kezeléséről, tárolásáról és digitalizálásáról. A film a projekt egyik eredménye lesz.

Zenei tábor Beltincin, a Népzenei Művelődési-oktatási Központban

A Beltinci Idegenforgalmi- és Művelődési Intézet 2019. július 19-én és 20-án, a Népzenei örökség (Folk Music Heritage) projekt keretén belül kétnapos zenei tábort szervezett mindazoknak, akik a népzenei örökséggel foglalkoznak. A tábor az említett projektben létrehozott, Népzenei Művelődési-oktatási Központban zajlott. A foglalkozások mentorai dr. Marija Klobčar, dr. Rebeka Kunej és dr. Drago Kunej a ZRC SAZU Népzenetudományi Intézetének munkatársai, valamint Tomaž Rauch zenetanár voltak.

Az első napot a népzenei örökség elméletének szentelték, szó volt az örökség fő jellegzetességeiről, az örökség változásairól, az örökség iránti viszonyról, az örökség szerepéről, a szerepkeresésről, valamint az előadás és átírás módjáról.

A második napon a gyakorlati rész zajlott. A különböző korosztályokhoz tartozó húsz résztvevő a mentorok segítségével, a muravidéki népzene különböző ritmikus struktúráival ismerkedtek, közben megbeszélték az esetleg dilemmákat is. A táborzáráskor a résztvevők a beltinci parkban gyűltek össze, ahol elemezték a foglalkozásokon végzett tevékenységet, ismertették megállapításaikat és véleményüket, majd megbeszélték, hogy jövőre egy újabb zenei műhelyfoglalkozáson találkoznak, Beltincin.

Terepmunka – gyűjtés

A projekt keretén belül 2019. január 25-én Gornja Bistrica, Hotiza és Völgyifalu muravidéki településeken gyűjtöttünk, és különböző éneklési gyakorlatokat (duettben énekléstől a csoportos éneklésig) jegyeztünk fel, megfigyeltük a szervezettségi formákat, a szlovén és a magyar közösség népdalköreinek tanulási és előadási módszereit, valamint a csoportoknak a helyi közösségbe történő betagolódását.

Delovno srečanje

Drago Kunej és Urša Šivic Lentiben találkozott Horváth Károly magyar kollégával, és ismertették, hogy a ljubljanai ZRC SAZU Zenetudományi Intézete milyen módszerekkel veszi jegyzékbe és dokumentálja a hang- és kéziratanyagokat. Ezt követően közösen átnézték a magyar partner néhány hanghordozóját és írásos anyaginak egy részét. A ZRC SAZU a megismertek alapján elkészíti a hangzóanyag leltárba vételéhez szükséges útmutatót.