Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

 

ZRC SAZU je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in širše. Sestavlja ga 18 inštitutov z okrog 330 sodelavci, ki preučujejo kulturne, družbene in naravne pojave, procese in prakse s poudarkom na naravni in kulturni dediščini. Njegovo poslanstvo je odgovorno in kritično raziskovalno delo, zbiranje, sistematično urejanje in ustrezna hramba zbranega gradiva,ustvarjanje kakovostnih, inovativnih in odmevnih rezultatov, njihov prenos v izobraževalni sistem, gospodarstvo in družbo, širjenje vednosti in razumevanja ter, zlasti v primeru naravne in kulturne dediščine, prispevati k njenemu varovanju. ZRC SAZU je vpet tudi v obmejno območje in ima v programskem območju dve svoji izpostavi (Petanjci, Maribor), s čimer je raziskovalcem omogočeno lažje preučevanje tega območja. Vključenost ZRC SAZU v številne nacionalne in mednarodne projekte dokazuje, da ima ta organizacija dovolj izkušenj in znanj za uspešno izvedbo tega projekta tako na vsebinski kot tudi upravljavski ravni. Glasbenonarodopisni inštitut (GNI ZRC SAZU), ustanovljen leta 1934, je specializirana inštitucija v Sloveniji, ki kontinuirano zbira in raziskuje ljudsko glasbo ter objavlja znanstvene študije in gradivo s tega področja. S samostojnim arhivom opravlja poslanstvo zaščite in varovanja neprecenljive kulturne dediščine.

Sodelovanje bo pripomoglo k večjemu razumevanju multietničnega prostora, z izmenjavo gradiva in njegovim preučevanjem bo poglobljeno znanje o sobivanju glasbenih kultur, s skupnim terenskim delom bodo presežene jezikovne bariere, ki so izziv pri raziskovanju tega območja, interdisciplinarno sodelovanje v projektu bo v raziskovalno delo vnašalo nove vidike in tako omogočalo boljši transfer znanja o ljudski glasbi nazaj med ljudi.

GNI ZRC SAZU je edina ustanova v Sloveniji, ki sistematično in institucionalno raziskuje ljudsko glasbo, zato sodelujemo v projektu kot PP. Izvajamo tudi del širšega programa Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, ki zajema kontinuirano raziskovanje po vsem ozemlju Slovenije in med Slovenci zunaj meja RS. S specializiranim zvočnim arhivom ljudske glasbe (ki sodi v vrh tovrstnih arhivov v Evropi in je največji in najpomembnejši tovrstni nacionalni arhiv) GNI opravlja naloge zaščite, hranjenja in arhiviranja ljudske glasbe v RS.